Helyi tantervek

Az alsó tagozat tantervei

A felső tagozat tantervei
Angol nyelv Angol nyelv Magyar irodalom
Erkölcstan Biológia Magyar nyelvtan
Ének-zene Erkölcstan Matematika
Környezetismeret Ének-zene Osztályfőnöki
Magyar nyelv és irodalom Fizika Rajz és vizuális kultúra
Matematika Földrajz Technika
Rajz és vizuális kultúra Hon- és népismeret Természetismeret
Technika Informatika Testnevelés
Testnevelés Kémia Történelem

A fenti helyi tantervek pdf formátumban tölthetők le és pdf-megtekinthetővel
(pl. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader stb.) tekinthetők meg.